Български English Pусский

Условия за ползване

www.angelface.bg / angelface-bg.com е интернет страница, която представлява информационен ресурс и търговски център за електронна търговия, чиито собственик е фирма "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно предоставяне на информация за продуктите и услугите предоставяни от фирмата и на козметични продукти и други стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката Angel Face е собственост на фирма "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД . Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД


Дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.angelface.bg / angelface-bg.com.

"Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт услуга при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.

"Услуги" са всички действия, осъществявани от "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на продукти и др. в сайта www.angelface.bg / angelface-bg.com и търговските обекти собственост на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД


Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.angelface.bg / angelface-bg.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител автоматично се съгласява и е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.angelface.bg / angelface-bg.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.


Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.angelface.bg / angelface-bg.com чрез Сайта.


Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са продуктите услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Продуктите/Услугите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.angelface.bg / angelface-bg.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти/услуги, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продуктите/Услугите се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.


Способи за плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Продукт/Услуга, по определения за това ред, Потребителят заплаща определена от Сайта сума. По посочен в сайта начин. Получената заявка се обработва и след получаване на потвърждение за заплащане (за електроните методи на заплащане) се изпраща на клиента (за физическите продукти). Изключения правят, плащането тип „Наложен платеж”, при което клиента заплаща при доставянето на Продукта и при заплащане на място в търговски обект на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД


Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.


Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Продуктите/Услугите от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения Продуктите/Услугите и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД


Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД Услуги;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

- да не извършва злоумишлени действия.


Права и задължения на www.angelface.bg / angelface-bg.com

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.angelface.bg / angelface-bg.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД.

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.angelface.bg / angelface-bg.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.angelface.bg / angelface-bg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

"Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД може да събира и запазва потребителска информация за свой нужди (рекламни кампании, маркетингови проучвания и т.н.), като няма право да я преостъпва/препродава на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.


Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД, като същият не се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то "Ейнджъл фейс-салони за красота" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.


Всички права запазени Angel Face©